tournament-cover

Chính Sách Cookies MERRITRADE

Chúng tôi, [https://merritrade.com] (sau đây được gọi là ‘Trang’ hay ‘Chúng tôi’) tôn trọng những sự quan ngại về quyền riêng tư của người dùng trên Trang, và đã tạo tuyên bố quyền riêng tư này để giải thích về những thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập Trang và cách sử dụng những thông tin ấy.

footer bg
full-logo
Risk warning

MerriTrade is an online demo trading platform that helps traders improve their trading skills. Users can trade currency pairs, US stocks, and cryptocurrencies in trade demo tournaments. MerriTrade plays a vital role in providing the trading experience of the financial markets for new investors.

In fulfilling its mission to be a trusted online Demo trading platform for global investors, MerriTrade always adheres to its Privacy Policies, Cookies Policy, and stated Terms and Conditions at this. Please read and make sure you fully understand our policies. Privacy Policies, Cookies Policy, and stated Terms and Conditions. Please read and make sure you fully understand our policies.


©2021 Merritrade. All rights reserved.

Empowered by Info Finance
facebookyoutubetelegram